משלוח חינם בקניה מעל 299 ₪
עולם השיער
משלוח חינם בקניה מעל 299 ₪

“עולם השיער” (להלן: “עולם השיער“) עושה ככל שביכולתה על-מנת להתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: “האתר“). תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

להלן הסברים על האופן והמדיניות שבה ‘עולם השיער’ משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידיה בעת השימוש בו.

אחריות בית העסק (להלן “עולם השיער”)

בית העסק ו/או מי מטעמו, המנהל את פעילות האתר, עושה ככל שביכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי לעיתים עשויים להופיע בתום לב אי אלו דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעויות קולמוס בין אם במחיר המוצג ו/או בתיאור המוצר המוצג ו/או במידע המוצג, ובית העסק ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

בית העסק איננו מתחייב להחזיק במלאי את כל המוצרים ו/או הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלי צבעים ושינוים אחרים בין מראה המוצר בתמונה, חלקו או כולו, לבין המוצר הנמכר בפועל. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את בית העסק.

בכל מקרה לא יישא בית העסק באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו נזק ישיר ו/או נזק תוצאתי.

בית העסק או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז בית העסק שומר לעצמו הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.

כל שימוש שיעשה משתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או בית העסק לרבות קורוזיה ו/או כל שימוש אחר במוצרים הנמכרים באמצעות האתר, יפטור את בית העסק מאחריות בשל כל נזק שייגרם, בין אם ישיר, עקיף תוצאתי או מיוחד.

מוסכם בזאת כי כל עיכוב או אי ביצוע של אספקת מוצר שנרכש באתר שנבעו מכוח עליון, לרבות מזג אויר חריג, שיבושים בלתי צפויים במחשבי האתר או בית העסק, שביתות אצל נותני השירותים השונים או כל עיכוב אשר עלול להיגרם מאירועים שאינם בשליטת בית העסק, לא יחייבו את בית העסק והמשתמש או מי מטעמו או צד שלישי מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

מדיניות שילוח

כל הזמנה תישלח ללקוח באמצעות שליח עד הבית או מקום העבודה תוך 7 ימי עסקים.
יש לקחת בחשבון שזמן הגעת המשלוח ללקוח תלויה גם במדיניות זמני מיון וחלוקה של חברת הדואר/ המשלוחים.

במידה והפריט הוחזר מכל סיבה, יתבצע החזר כספי עבור הפריט עצמו ללא דמי המשלוח.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר זה עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר טלפון ודרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או אמצעי תשלום לרכישת מוצרים ומספר ת”ז. השדות שחובה למלא אותן יסומנו במפורש. הואיל ו-‘באניהופ’ תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה ‘באניהופ’ רשאית לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של ‘באניהופ’. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי מסירתו יתכן ולא כל השירותים ינתנו במלואם או שלא ינתנו כלל.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. ‘באניהופ’ תהיה רשאית לשמור את המידע במאגריה כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר; על מנת לעדכן באשר למבצעים ו/או שירותים; כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; ליצירת הקשר אתך במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, שיפורו והעשרת השירות הניתן בו; וכן לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או שתעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.

מסירת מידע לצד שלישי

‘עולם השיער’ מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שיתקבל אצלה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

עם זאת, ‘ עולם השיער ‘ לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

–     בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר של ‘ עולם השיער ‘ או בפעילויות משותפות ל-‘ עולם השיער ‘ ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.

–          על-פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת.

–          בכל מקרה ש-‘ עולם השיער ‘ תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

–     במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר עימו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה;

–          אם יתקבל בידי ‘ עולם השיער ‘ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

–          בעניין כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ‘ עולם השיער ‘;

אם ‘ עולם השיער ‘ תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתר עשוי להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי ‘ עולם השיער ‘. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב-Cookies מוצפן, ו-‘ עולם השיער ‘ נוקטת צעדי זהירות ככל שביכולתה ובידיעתה כדי להבטיח שרק מחשבי ‘ עולם השיער ‘ יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. ככל שיישלחו אליך Cookies של חברות המפרסמות באתר, הרי שאלה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות ולא למדיניות הפרטיות של ‘ עולם השיער ‘.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

שירותים של צדדים שלישיים

יתכן שחלק מהשירותים באתר, מנוהלים על-ידי שותפים מסחריים של ‘ עולם השיער ‘. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי ‘ עולם השיער ‘. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של ‘ עולם השיער ‘ ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים

ככל שתהיינה מודעות פרסומת באתר, הרי שהן מגיעות ממחשביהם של הגופים המפרסמים את המודעות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies, “משואות רשת” (web beacons) או קבצים אחרים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies, במשואות הרשת ובקבצים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

יתכן ו-‘ עולם השיער ‘ תאסוף ותנתח מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמשת ‘ עולם השיער ‘ בטכנולוגיות שונות המסייעות לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

מדיניות ביטול עסקה / החזר כספי / החלפת מוצרים

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א– 1981 או לחילופין, להחליף את הפריט כנגד פריט חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן.

ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט על ידי המשתמש, שלא עקב פגם בפריט ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלתו ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו שימוש.  דמי משלוח ככל ששולמו, לא יוחזרו.

ביטול עסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין הפריט ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר, על המשתמש לעדכן את שירות הלקוחות מיד עם קבלתו ובמעמד זה הינו רשאי לבטל את העסקה.

בכל מקרה, החזרת הפריט, החלפתו בפריט אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים, כנגד החזרת הפריט ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש ולא הוסרו תוויות הפריט.

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה פחות עלות שילוח, וזאת בתוך 3 יום מתאריך קבלת הפריט בבית העסק. תשלום שבוצע בתשלומים יזוכה בתשלומים.

החזר כספי עבור עסקה ששולמה באמצעות Paypal, יתבצע אך ורק דרך זיכוי לחשבון ה- Paypal, וזאת בתוך 7 ימים ממועד הגעת הפריט לבית העסק.

במקרה של החלפת או החזרת פריט שנרכש באמצעות קופון ו/או זיכוי, לא יתבצע החזר כספי.
במקרה דנן, יונפק קוד קופון חדש לשימוש נוסף, כך גם במקרה של רכישה באמצעות כרטיס דיירקט.

ביטול עסקת הרכישה על ידי בית העסק

בית העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל מקרה בו הפריט אזל מהמלאי; בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון; המשתמש מסר פרטים כוזבים בעת או לאחר הרכישה ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של האתר; אם לא נקלטו במערכת פרטי המשתמש או אמצעי התשלום.

בכל מקרה בו, מחמת “כוח עליון”, לרבות תקלות במערכות תקשורת ומחשבים, תקלה במערכת טלפונים, אירוע חבלה, התקפת סייבר ואירוע בטחוני, אין באפשרות בית העסק לבצע ניהול תקין של האתר או לספק למשתמש את הזמנתו, רשאי בית העסק, בנסיבות כאמור לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול.

אבטחת מידע

‘ עולם השיער ‘ מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ‘ עולם השיער ‘, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, ‘ עולם השיער ‘ לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי ‘ עולם השיער ‘ משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על-פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. ‘ עולם השיער ‘ תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל-‘ עולם השיער ‘ לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר ב-‘ עולם השיער ‘ על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה ‘ עולם השיער ‘ למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית-משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ל-‘ עולם השיער ‘ לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

‘ עולם השיער ‘ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

סל קניות

0
image/svg+xml

No products in the cart.

המשך קניה